SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3.

Aquest programa pretén la contractació de joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Aquests joves seran contractats per l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracions locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

L’Ajuntament de Marratxí seleccionarà el següents perfils professionals:

-Grau en Turisme

-Grau en Educació Social

-Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i/o Marketing

-Grau en Enginyeria en Obres Públiques

-CFGS Animació Sociocultural i Turística

-CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 12 mesos. Els projectes s’hauran d’iniciar dins la primera quinzena del mes d’octubre de 2022 , és a dir, de l’1 al 15 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), excepte les contractacions vinculades al supòsit de substitució, que tindrà una duració mínima de 6 mesos i una màxima segons els temps que resti fins a completar l’any del contracte inicial.

Quins requisits s’han de complir en el moment de la contractació per accedir en aquests llocs de feina?

• Persones joves desocupades de més de 16 anys i menys de 30.
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària. No es tendrà en compte si actualment estàs estudiant; més informació aquí (artícle 105. Requisits i procés d’atenció de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència).
• Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, que habilitin per a l’exercici professional i que es trobi dins els 3 anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) següents a la finalització o convalidació dels estudis.
• Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional (article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt 11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball).

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar la titulació acadèmica per la qual vols optar a l’oferta, juntament amb el teu currículum, on tindràs que indicar els diferents mèrits formatius i d’experiència laboral que vols que es tenguin en compte per la teva candidatura.

Tota la informació respecte a aquest programa es pot consultar al web https://soib.es/informacio-i-ofertes-soib-jove-qualificats-entitats-locals/ i a https://www.marratxiactiva.es/.