Descobreix un món d’avantatges als transports per ser jove

Gaudeix de tot el que t’ofereix la targeta ciutadana, viatja amb descomptes gràcies a la targeta jove intermodal, aprofita els preus especials al transport aeri o l’interrail i molt més.

Targeta ciudadana

La targeta ciutadana serveis com a títol unipersonal per pagar el bus, sense necessitat de dur doblers en metàl·lic. 

Permet aplicar fàcilment tarifes econòmiques individualitzades en funció d’uns perfils definits, com pugui ser resident, estudiant, pensionista, menor, etc. 

A Marratxí tenim Conveni amb l’Ajuntament de Palma i això ens permet gaudir de la targeta ciutadana que s’emet de manera gratuïta. Les segones reposicions i següents motivades per pèrdua o deteriorament per mal ús, seran objecte d’aplicació de la taxa per emissió de targeta, seguint l’ordenança fiscal i de preus de l’Ajuntament de Palma. 

Per tramitar l’alta d’una targeta ciutadana els residents a Marratxí s’han de dirigir a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà (OAC).

https://ajuntament.marratxi.es/oac/

La càrrega de la targeta se pot fer a les papereries i altres establiments

 

Targeta Jove (menors de 31 anys)

Permet obtenir un bitllet reduït amb el 50% de descompte respecte al bitllet senzill. Permet carregar els abonaments T20 i T40. De forma simultània, es poden tenir carregats fins a dos abonaments diferents (a més d’un bitllet reduït).

S’adreça a les persones d’entre 12 i 30 anys.

Caduca quan la persona titular compleix 31 anys.

Al Punt d’Informació de l’Estació Intermodal de Palma

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 18.30 h; dissabtes, de 9 a 17.30 h; diumenges i festius sense servei. El tràmit es fa al moment.

IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l’oficina d’emissió.

Taxa per emetre la targeta intermodal:

Primera emissió de la targeta és gratuita.

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament: 8€

S’eximeix de pagar la taxa de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

  • Formulari de sol.licitud- PDF
  • Original i fotocòpia d’un document acreditatiu de l’edat del sol.licitant: DNI, passaport o NIE. També se pot acreditar amb el permís de conduir.
  • Una fotografía a color tamany carnet. 

Targeta Jove Intermodal

Descomptes a residents en el preu del transport marítim regular

Els beneficiaris són els ciutadans nacionals de països de la Unió Europea, de països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, amb residència a les Illes Balears, així com ciutadans extracomunitaris, de qualsevol nacionalitat, residents a Formentera.

Quantia de les bonificacions:

  1. a) Ciutadans nacionals de països de la Unió Europea, de països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i de Suïssa:

Bonificació estatal: 50 %
Bonificació autonòmica: 25 %

  1. b) Ciutadans de qualsevol nacionalitat, residents a Formentera, als trajectes entre Eivissa i Formentera:

Bonificació específica autonòmica: 39 %

pdf Decret 20/2019

BONIFICACIONS ALS RESIDENTS DE LES ILLES BALEARS EN EL TRANSPORT AERI. 

Disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2013, modificat per Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2017 i per la Llei 20/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim pels residents en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i Ceuta i Melilla, modificat pel Reial Decret 1340/2007, d’11 d’octubre.

Beneficiaris: Amb vigència indefinida tenen dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim i aeri de passatgers, els ciutadans espanyols, així com els dels altres estats membres de la Unió Europea o d’altres estats signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga durada, que acreditin la seva condició de resident a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

  • 75% Interilles
  • 50% Illes – resta del territori nacional

Pdf Real decret 136/2001

Interrail

És un bitllet de tren que se compra en qualsevol estació de tren de llarg recorregut i en algunes agències de viatges. Se paga un únic bitllet que és vàlid durant un període de temps determinat i per a un nombre de països determinats, i amb ell se poden agafar gairebé tots els trens que se vulgui, tot ajustant-se als límits que marqui el bitllet. 

No és vàlid per al país d’origen (per facilitar el trànsit de la ciutat d’origen fins a la frontera, hi ha un descompte en els trens del propi país, que a Espanya és del 35%).

No hi ha restricció per edat, però sí hi ha vàries escales de preus, en funció de tenir menys de 26 anys (passi jove) o tenir més de 26 ( passi adult).

Hi ha un passi global (per explorar tots els països que estan en el Programa InterRail), o un passi local (per explorar en tren un sol país). 

El preu de cada un d’ells varia segons l’edat i els dies de viatge. 

Per a persones amb residència permanent fora d’Europa que no poden comprar el bitllet InterRail, existeix el bitllet EurRail. 

+ INFO