Gaudeix d’ajudes per a l’educació

L’Estat i altres institucions públiques o privades tenen la capacitat de fer aportacions econòmiques complint una sèrie de requisits com condicions socioeconòmiques desfavorables i de rendiment escolar dels estudiants.

És tota aportació econòmica que l’Estat i altres institucions públiques o privades concedeixen per garantir la igualtat de totes les persones en l’exercici de el dret a l’educació. Es tindran en compte les condicions socioeconòmiques desfavorables i el rendiment escolar dels estudiants.

Requisits generals:

Posseir nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea, en aquest cas l’estudiant o els seus sustentadors han de tenir la condició de residents permanents o estar treballant a Espanya. Els estudiants de països no comunitaris necessitaran acreditar la residència a Espanya.

No estar en possessió ni reunir els requisits legals per a l’expedició d’un títol de la mateixa o superior nivell a què correspon als estudis per als quals se sol·licita la beca.

Acadèmics: estar matriculat d’uns mínims, superar determinada càrrega lectiva i no repetir curs.

Econòmics: la renda familiar no podrà excedir de determinats llindars que variaran en funció de la modalitat de la beca i de el nombre de membres que tingui la família.

Així mateix es requereix que el valor i / o els rendiments dels elements patrimonials que pertanyin a la família no siguin superiors a determinats límits.

+ INFO

Per a estudis post obligatoris no universitaris

– Batxillerat.

– Formació professional de grau mitjà i superior.

– Formació professional bàsica.

– Curs de preparació per a les proves d’accés a la formació professional, impartits en centres públics i privats concertats.

– Ensenyaments artístics professionals.

– Ensenyaments artístics superiors.

– Ensenyaments esportius.

– Estudis a les escoles oficials d’idiomes, inclosa la modalitat a distància.

– Estudis militars i religiosos superiors.

Per ensenyaments universitaris

– Ensenyaments conduents al títol de grau o màster.

– Curs de preparació per a l’accés a la universitat, per a majors de 25 anys, impartit per les universitats públiques.

– Complements de formació per a l’accés o obtenció de l’títol de màster o grau.

Termini de sol·licitud: normalment s’obren a l’agost fins a finals de setembre per a estudis no universitaris i fins a mitjans d’octubre per a estudis universitaris.

Model de sol·licitud: per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament http://sede.educacion.gob.es a “Tràmits i Serveis”, o a l’adreça electrònica: www.educacionyfp.gob.es.

La sol·licitud es presenta online a través de la pàgina web del ministeri.

+ INFO

Convocatòria permanent d’ajudes socials als alumnes de la UIB que per causes sobrevingudes se troben amb dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials.

Ajudes a estudiants que se troben en una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l’entorn, que suposa un impediment per continuar amb la formació acadèmica oficial. Les línies d’ajuda són:

  • Microcrèdits per pagar la matrícula
  • Transport
  • Manutenció
  • Material didàctic
  • Altres

Termini de sol·licitud: convocatòria oberta tot l’any

Dotació: en funció del fons disponible i de les condicions dels sol·licitants.

+INFO

971 173444

Ajudes socials per a la matrícula de la UIB en cas de circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals

Anualment la UIB convoca ajudes dirigides als estudiants de la UIB matriculats en els ensenyaments oficials de grau i màster als quals hagi sobrevingut durant el curs acadèmic, i a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar i que dificulti fer front al pagament dels preus acadèmics de matrícula. Queden exclosos els alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats.

Termini de sol·licitud: normalment s’obre a l’inici de l’any.

Beques Fulbright

Titulats superiors, doctors, artistes i funcionaris de carrera, interessats a realitzar programes Master’s, Ph.D o projectes d’investigació predoctoral als Estats Units.

Beques MAEC-AECID

De el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Dirigides a ciutadans espanyols i de la Unió Europea residents a Espanya, per a la realització d’estudis a Espanya ia l’exterior. Alumnes dels últims cursos i titulats superiors.

Erasmus Plus 2014-2020

Aquest programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors i treballadores. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Seran la institucions d’educació superior les que realitzaran la gestió i tramitació de les sol·licituds dels estudiants que compleixin els requisits.

+ INFO: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

www.erasmusplus.gob.es

+ INFO

També són organismes convocants el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Parlament Europeu, el Congrés dels Diputats, La Cambra de Comerç, la Fundació Universitat-Empresa, Fundació Carolina, etc. Informa-te’n a: www.becas.com / www.universia.es / www.fue.es