Multitud d’opcions per estudiar

Després de l’ESO, existeixen molts camins distints per arribar a treballar del que més t’agradi. En aquesta secció trobaràs tota la informació sobre Batxillerat, la Formació Professional, PBAU i molt més.

És l’etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica.
S’estructura en quatre cursos acadèmics (entre els 12 i els 16 anys d’edat), dividits en 2 cicles.

Titulació: en acabar s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Es pot repetir un màxim de dos cursos en tot l’ESO i romandre-hi, en règim ordinari, fins als 18 anys d’edat complerts l’any en què finalitza el curs.

Opcions a l’acabar l’ESO

 • Batxillerat

El batxillerat dura dos cursos. Et servirà per a decidir si vols estudiar a la universitat o no i en què et vols especialitzar. Actualment n’hi ha tres: arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny i via d’arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia. El batxillerat va coordinat amb els estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i els continguts són reconeguts a l’entorn europeu i per accedir al món laboral.

 • Formar-te per treballar

La formació professional inclou un conjunt d’ensenyaments que et qualifiquen per fer diverses professions. Els cicles formatius inclouen formació teòrica i pràctica. Al portal Formació Professional Illes Balears hi trobaràs tota l’oferta disponible.

És el nivell educatiu posterior a l’ESO. Comença a partir dels 16 anys -fins als 18- i s’estructura en dos cursos, amb la possibilitat de fer-los en un màxim de 4 anys.

El batxillerat dura dos cursos. Et servirà per a decidir si vols estudiar a la universitat o no i en què et vols especialitzar. Actualment n’hi ha tres: arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny i via d’arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia. El batxillerat va coordinat amb els estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i els continguts són reconeguts a l’entorn europeu i per accedir al món laboral.

Hi ha 3 modalitats de batxillerat:

 • Modalitat d’arts:

– Arts plàstiques, imatge i disseny
– Arts escèniques, música i dansa

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Hi ha unes matèries comunes i obligatòries a totes les modalitats, matèries específiques pròpies de cada modalitat i matèries optatives.

Titulació: en acabar s’obté el títol de Batxillerat en la modalitat cursada.

Opcions en finalitzar:

 • Continuïtat dels estudis: es pot accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau superior o fer la prova d’accés per a cursar estudis superiors universitaris.
 • També es pot accedir al món laboral.

Batxillerat Internacional

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional és un programa educatiu per a joves de 16 a 19 anys, rigorós, estimulant i equilibrat, que constitueix una excel·lent preparació per a la universitat i per a la vida adulta.

+ INFO

Els continguts dels cicles formatius són exclusivament professionals, s’organitzen en mòduls (blocs de formació teoricopràctica), associats a unitats de competència. Part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a empreses. Tots els cicles formatius tenen un mòdul de formació i orientació laboral per preparar l’alumnat específicament per a la inserció professional.

Si no es té la titulació acadèmica requerida per accedir-hi directament es pot fer una prova d’accés per incorporar-s’hi. També es poden fer proves per lliure dels diferents cicles formatius tant de grau mitjà com superior i cursar alguns cicles formatius a distància.

S’estableix en hores de formació per a cada perfil professional, des de 1.300 fins a 2.000 hores, segons els casos (entre un i dos cursos escolars, d’octubre a febrer).

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): graduat ESO, títol de tècnic auxiliar i/o tècnic, haver superat 2n de BUP, segon curs del primer cicle de REM o equivalents.

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): títol de batxillerat LOGSE, batxillerat experimental, COU o PREU, tècnic especialista i/o tècnic superior, títol universitari, o equivalents.

Més informació

La preinscripció sol ser el mes de juny i la matrícula el juliol.

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà obté la titulació de tècnic en l’especialitat corresponent i això li permet accedir a qualsevol modalitat de batxillerat.

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau superior obté la titulació de tècnic superior i té accés directe als estudis universitaris que es determinen al catàleg de títols universitaris oficials (vegeu els documents que s’ hi relacionen). A més, depenent de les famílies professionals del cicle formatiu de grau superior cursat i els estudis universitaris als quals es vulgui accedir es poden convalidar crèdits.

Més Informació: Departament de Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Ed. Alexandre Rosselló), Palma. Telèfon 971 17 77 71

La Formació Professional Presencial

És l’assistència a classe diàriament per cursar els continguts teoricopràctics, i després fer les pràctiques en empresa.

La FP Dual

La Formació Professional Dual combina la formació al centre formatiu i la formació remunerada en una empresa.

La Formació Professional a distància

La FP que permet l’estudi i la formació de les persones, especialment adultes, que per situacions personals no puguin estudiar i formar-se en règim d’ensenyament presencial, a la vegada que combinen aquesta formació amb l’activitat laboral i altres formacions.

La Formació Professional Bàsica

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els que fins ara es qualificaven com a PQPI (programes de qualificació professional inicial).
Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Formació Professional Illes Balears

Ministeri d’Educació – Tot FP

Simuladors de Formació Professional

Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears – IEDIB

C. Salvà 14, Palma. Tel. 971177800 ext. 62291
Oferta d’estudis: batxillerat, amb totes les modalitats (científic, humanístic-social i arts) i totes les matèries; preparació per a la prova de batxillerat per accés a la Universitat (PBAU), equivalent a l’antiga selectivitat. Cicle formatiu de grau mitja d’atenció a persones en situació de dependència. Aqueta oferta formativa a distància està previst que es vagi ampliant cada any.

La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) és la prova d’accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Tenir 25 anys o complir-los durant l’any natural de realització de les proves.

Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d’accés

Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la universitat.

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents:

Bloc d’admissió

És de caràcter voluntari i té per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d’accés ja es considerarà per a l’admissió i no es pot matricular en el bloc d’admissió en la mateixa convocatòria.

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana.

+ INFO

És una prova que realitza la universitat per als més grans de 25 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris. Són proves específiques de cada universitat.

Tenir 25 anys o complir-los durant l’any natural de realització de les proves.

Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

El període de matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l’any. Hi ha una única convocatòria per any. La prova es sol fer durant el mes d’abril.

Te 2 parts, una general i una altra específica:

Part general: 4 exàmens; llengua castellana, català, llengua estrangera (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès), i comentari de text.

Part específica: segons els estudis que es vulguin cursar s’ha de triar una opció i fer un examen d’una matèria obligatòria i d’una optativa (d’entre cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau):

 • Arts i Humanitats (A): Literatura (obligatòria) i, triar una optativa entre: Filosofia, Història o Història de l’Art.
 • Ciències (B): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Biologia, Física o Química.
 • Ciències de la Salut (C): Biologia (obligatòria) i, triar una optativa entre: Física, Matemàtiques o Química.
 • Ciències socials i Jurídiques (D): Història (obligatòria) i, triar una optativa entre: Geografia, Economia, Literatura o Matemàtiques.
 • Enginyeria i Arquitectura (E): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Dibuix tècnic, Economia o Física.

La part específica determina la vinculació entre les branques de coneixement i els estudis universitaris de grau.

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La nota d’accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l’específica, sempre que la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4. Cal tenir en compte que per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Més informació

Enllaços d’interès:

Preparació prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys als Centres d’Educacó d’Adults – CEPAS 

És una prova que realitza la universitat per als més grans de 45 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris. Són proves específiques de cada universitat.

 • Tenir 45 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la prova.
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

El període de matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l’any. Hi ha una única convocatòria per any. La prova es sol fer durant el mes d’abril.

Te 2 parts, una escrita i una entrevista personal

Fase escrita

Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d’expressió escrita.

La prova comprèn tres exercicis referits als àmbits següents:

 • Comentari de text
 • Llengua castellana
 • Llengua catalana

Entrevista personal

Una vegada superada la prova d’accés, la persona interessada ha de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l’admissió en els ensenyaments de la seva elecció, d’acord amb les disposicions que estableixi la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què l’aspirant vol accedir, i determina si el candidat posseeix uns coneixements mínims que li possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts. La qualificació de la prova ha de ser la mitjana aritmètica dels exercicis que la componen, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. Superada la prova, s’ha de fer una entrevista personal, en la qual s’ha d’obtenir l’apte.

Més informació

Enllaços d’interès:

Preparació prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys als Centres d’Educacó d’Adults – CEPAS 

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ

Aquestes proves estan pensades per permetre que les persones que no compleixen els requisits acadèmics exigits per a accedir a cicles formatius de grau mitjà, puguin continuar la seva formació.

La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà.

Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:

 • No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
 • Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau mitjà i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Cada quan es convoca la prova d’accés?

Es convocarà, almenys una vegada a l’any. La matrícula sol ser el mes de març i les proves al maig, però s’ha d’estar atent a les dates de cada any.

La prova es farà als centres que es determinin en cada convocatòria.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre en què es fa la prova.
La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

La prova d’accés és la mateixa per a tots els cicles formatius de grau mitjà i té les parts següents:
a) Matèries de la part de comunicació:
– Llengua castellana
– Llengua catalana
b) Matèries de la part social:
– Ciències socials, geografia i història
c) Matèries de la part cientificotecnològica:
– Matemàtiques
– Ciències de la natura o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una).

• Part de comunicació: 2 hores
• Part social: 1 hora
• Part cientificotecnològica: 2 hores

Què em demanaran? Com puc preparar les proves?

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació de cada matèria, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova són els establerts a les Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Hi ha un document per a cada matèria i es troben publicades l’enllaç següent. (Orientacions GM).

Estan disponibles els exàmens d’anys anteriors. (Models d’examen GM).

Per preparar les proves d’accés s’ofereixen cursos en alguns centres d’educació de persones adultes (CEPA).

• La qualificació de cada matèria és numèrica, de zero a deu punts.
• La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
• La qualificació final es calcula sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cadascuna de les parts i és la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’apte o de no apte. Si no es pot calcular la mitjana s’indica no apte.
• Si l’aspirant està exempt d’examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació és la qualificació de la matèria de llengua castellana.
• Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana es calcula sobre les parts avaluades.
Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents.

• El centre educatiu facilitarà a l’interessat un certificat amb els resultats de la prova.

• Només les proves d’accés superades tenen validesa permanent a la totalitat de l’Estat espanyol. En relació a les exempcions s’ha de consultar la normativa de la comunitat autònoma on voleu cursar la formació professional.

• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.

• La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant altres vies.

• La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.

• La superació de la prova d’accés a grau mitjà permet accedir a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova en inscriure’s. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

 1. Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 2. Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 3. Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 4. Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 5. Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Sí, hi ha casos en què es poden demanar exempcions, són els següents:

De tota la prova:

• Haver superat una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

• Haver superat una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.

• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

• Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.

De la part de comunicació:

• Haver superat l’àmbit de comunicació del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

• Haver superat l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.

• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.

• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

De la part social:

• Haver superat l’àmbit social del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

• Haver superat l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.

• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

De la part cientificotecnològica:

• Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

• Haver superat l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.

• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.

• Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.

• Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part d’un cicle de grau mitjà de formació professional.

• Tenir acreditades una o més unitats de competència d’un títol de tècnic o d’una qualificació professional de nivell 2.

De la prova de llengua catalana:

• Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març). Aquesta exempció l’ha de sol·licitar l’alumne a la secretaria del centre. Podeu trobar la documentació a presentar en el següent enllaç.

• Tenir el certificat de nivell B1 de català, o equivalent, o un nivell superior.

Sol·licituds:

Totes les exempcions se sol·liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui.
Les persones que tenguin dret a l’exempció de llengua catalana, si l’han demanada i no tenen la documentació corresponent, l’han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova de llengua catalana.
No es pot admetre la documentació que concedeixen aquesta exempció que es presenti amb posterioritat al dia de la prova.

Acumulació d’exempcions:

• Les persones que tenguin l’exempció total de fer la prova no cal que facin la prova ni s’inscriguin per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.

• Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés no cal que facin la prova ni s’inscriguin per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.

• En qualsevol dels casos, per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció total o l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

No obstant això, i sempre que s’examini d’alguna matèria, tenen la possibilitat de presentar-se a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació.

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts:

Les persones que tenguin parts de la prova d’accés superades i tenguin l’exempció de fer la resta de les parts, segons l’article 16 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.

Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha d’aportar la documentació que acrediti la superació d’alguna de les parts i l’exempció de les altres.

En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la mitjana de la qualificació de les parts superades.

En cas de presentar-se a la prova, les qualificacions de les parts superades en convocatòries anteriors, o d’alguna d’aquestes, poden mantenir-se a la present convocatòria únicament en cas de examinar-se d’alguna matèria d’alguna de les altres parts.

Quina és la normativa que regula les proves d’accés?

Les proves d’accés a cicles formatius estan regulades per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR

La prova d’accés té la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

Per poder inscriure’s a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
• No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau superior.
• Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
• Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau superior i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Les proves d’accés es convoquen generalment una vegada a l’any. La matrícula sol ser el mes de març, i les proves al maig, però s’ha d’estar atent a les dates de cada convocatòria. Quan es publiquen al BOIB també se n’informa en aquest web.

La prova es farà als centres que es determinin en cada convocatòria.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre en què es fa la prova.
La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

La prova d’accés a grau superior s’estructura en dues parts:

a) Matèries de la part comuna:

– Llengua castellana

– Llengua catalana

– Llengua estrangera: anglès

b) Matèries de la part específica:

– Dues matèries triades entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.

L’opció d’humanitats i ciències socials dona accés als cicles de les famílies professionals de:

– Administració i gestió

– Comerç i màrqueting

– Hoteleria i turisme

– Serveis socioculturals i a la comunitat

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Economia

– Geografia

– Matemàtiques

– Psicologia

– Segona llengua estrangera: alemany o francès

L’opció de ciències de la salut i mediambientals dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

– Activitats físiques i esportives

– Agrària

– Imatge personal

– Indústries alimentàries

– Maritimopesquera (només el cicle formatiu d’Aqüicultura)

– Química

– Sanitat

– Seguretat i Medi ambient

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Biologia

– Ciències de la Terra i mediambientals

– Educació física

– Matemàtiques

– Química

L’opció de ciències i tecnologia dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

– Arts gràfiques

– Arts i artesanies

– Edificació i obra civil

– Electricitat i electrònica

– Energia i aigua

– Fabricació mecànica

– Fusta, moble i suro

– Imatge i so- Indústries extractives

– Informàtica i comunicacions

– Instal·lació i manteniment

– Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu d’Aqüicultura)

– Tèxtil, confecció i pel

– Transport i manteniment de vehicles

– Vidre i ceràmica

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Dibuix tècnic

– Física

– Matemàtiques

– Tecnologia industrial

– Tecnologies de la informació i la comunicació

Part comuna: 3 hores (1 hora per a cada prova)
Part específica: 3 hores (1 hora i 30 minuts per a cada matèria).

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova de cada matèria són els establerts a les Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Hi ha un document per a cada matèria i es troben publicades a l’enllaç següent (enllaç a Orientacions GS).

També disposes dels exàmens d’anys anteriors (enllaç a Models d’examen GS).

• La qualificació de cada matèria és numèrica, de zero a deu punts.

• La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.

• La qualificació final es calcula sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre a cadascuna de les parts i és la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pot calcular, queda reflectida juntament amb la qualificació d’apte o de no apte. Si no es pot calcular la mitjana s’indica no apte.

• Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova la nota mitjana es calcula sobre les parts avaluades.

• Si hi ha exempcions d’alguna matèria la nota mitjana es calcula sobre les matèries de la part avaluades.

• Quan no se supera la totalitat de la prova la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se a les convocatòries següents.

• El centre on s’ha realitzat la prova facilita a l’interessat un certificat dels resultats de la prova.

• Només les proves d’accés superades amb qualificació d’apte tenen validesa a la totalitat de l’Estat espanyol. En relació a les exempcions s’ha de consultar la normativa de la comunitat autònoma on voleu cursar la formació professional.

• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.

• La superació de la prova permet sol·licitar plaça pel torn d’accés mitjançant prova en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.

• La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.

• La superació de la prova d’accés a grau superior permet accedir a qualsevol dels cicles de grau superior de les famílies professionals que consten específicament al certificat corresponent o al cicle que hi consta específicament.

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova en inscriure’s. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

a) Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

b) Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.

c) Informe emès, en el present curs o en el curs previ, pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa per a les dificultats específiques d’aprenentatge.

d) Informe emès, en el present curs o en el curs previ, per associacions d’experiència reconeguda per a les dificultats específiques d’aprenentatge.

e) Informe emès, en el present curs o en el curs previ, per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Sí, hi ha casos en què es poden demanar exempcions; són els següents:

De la part comuna

a) Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior que dona accés a cicles de grau superior diferents del que vols cursar.

b) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.

c) Haver superat la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

d) Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.

e) Haver superat una prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE.

De la part específica

Per accedir a un cicle de grau superior de la mateixa família professional:

Tenir un títol de tècnic auxiliar d’FP1 de la mateixa família professional que el cicle que t’interessa cursar.

Per accedir a un cicle concret per al qual es concedeix l’exempció:

a) Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part del cicle de grau superior que t’interessa cursar.
b) Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior de la mateixa família professional i entorn professional que el cicle de grau superior que t’interessa cursar, segons la relació que hi trobareu en aquest enllaç.
c) Tenir acreditades una o més unitats de competència del cicle de grau superior a què vols accedir. Es pot comprovar seguint aquest enllaç.
d) Tenir experiència laboral equivalent d’un any, com a mínim, a jornada completa exercint les funcions d’un lloc de treball rellevant per el cicle de grau superior que vols cursar.

Per accedir a un cicle formatiu de la família professional d’activitats físiques i esportives:

a) Formar part de les llistes d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el butlletí oficial d’alguna comunitat autònoma.

b) Formar part d’un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i trobar-te en possessió d’una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

De la prova de llengua catalana:

a) Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març). Aquesta exempció l’ha de sol·licitar l’alumne a la secretaria del centre en el moment de la inscripció per a que la trameti al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera infància, Innovació i Comunitat educativa. Podeu consultar la documentació a aportar en el següent enllaç:

CAIB.ES.

b) Tenir el certificat de nivell B2 de català, o equivalent, o un nivell superior.

De la prova de llengua estrangera: anglès
Tenir el certificat del nivell bàsic (A2), o equivalent, o un nivell superior, de les escoles oficials d’idiomes.

De la prova de la segona llengua estrangera: alemany o francès
Tenir el certificat del nivell bàsic (A2), o equivalent, o un nivell superior de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent.

De matèries concretes que formen la prova:

a) Tenir superada l’assignatura corresponent de segon de batxillerat o la matèria de la prova lliure de batxillerat.

b) Tenir superada l’assignatura d’educació física, economia i/o tecnologies de la informació i comunicació (LOE), que a les Illes Balears són assignatures que s’imparteixen o s’impartien només al primer curs de batxillerat.

L’exempció de totes les matèries que conformen una part de la prova implica tenir l’exempció de fer aquesta part de la prova.

Sol·licituds

Les exempcions se sol·liciten al centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

a) Exempció de fer la part específica per tenir experiència laboral suficient:

La documentació, que s’ha de presentar a registre, és la següent:

– Sol·licitud (És imprescindible indicar el cicle formatiu concret al que es vol accedir).

– Fotocòpia del document oficial d’identificació.
– Història de vida laboral actualitzada.
– Certificat de l’empresa o empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral.

Aquesta exempció s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors abans de fer la inscripció a la prova d’accés a grau superior.

El termini per sol·licitar-la és des del principi del curs escolar fins a deu dies hàbils després de la publicació de la convocatòria de cada any (aproximadament de setembre fins a final de gener).

Una vegada l’aspirant ha obtingut aquesta exempció no l’ha de tornar a sol·licitar encara que es presenti a altres convocatòries per accedir al mateix cicle.

Acumulació d’exempcions

Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova, no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.
Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha de presentar la documentació justificativa.

No obstant això, i sempre que s’examini d’alguna matèria tenen la possibilitat de presentar-se a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació.

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts

Les persones que tenguin una part de la prova d’accés superada i tenguin l’exempció de fer l’altra part, no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.

Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha d’aportar la documentació que acrediti la superació d’una de les parts i l’exempció de l’altra.

En aquest cas, la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la qualificació de la part superada.

En cas de presentar-se a la prova de la mateixa opció, la qualificació de la part superada pot mantenir-se a la present convocatòria únicament en cas de examinar-se d’alguna matèria de la part exempta.