Tot el que necessites saber sobre les associacions juvenils

Ajunta’t amb gent jove com tu per aconseguir un objectiu conjunt i comú a l’interès general o particular del grup. Tot això amb la intenció d’intercanviar coneixements, activitats o recursos econòmics.

Una associació juvenil és una agrupació de persones joves que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú els seus coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitza l’associació hauran de repercutir en altres activitats.

Poden tenir tres àmbits d’actuació geogràfica:

 • Municipal, si només es desenvolupen activitats dins el municipi on s’ubicarà l’associació.
 • Regional, si l’àmbit és una Comunitat Autònoma.
 • Nacional, si  es tracta d’associacions amb activitats i objectius es desenvolupant en tot el país.

Les característiques principals d’una Associació Juvenil que la fa diferent a les de la resta d’associacions:

 • Els seus socis són persones entre 14 i 30 anys.
 • Els menors d’edat poden ser membres dels òrgans de govern, però̀ no seran responsables davant de tercers i les decisions preses pels òrgans en què participen.
 • Es registren en els mateixos registres establerts per a les Associacions, però̀ ha de figurar en els seus estatuts el seu caràcter d’Associacions Juvenils. 
 • En la seva denominació hi ha de constar “juvenil” o “de joves” o qualsevol altra referència similar. 
 • Si l’associació́ no té, com a mínim, dues persones majors d’edat o menors emancipades en l’òrgan de govern, ha de disposar del suport d’un Òrgan Adjunt, elegit per l’Assemblea General i integrat per un mínim de dues persones majors d’edat o menors emancipades amb la finalitat de suplir, qualsevol d’elles, la manca de capacitat d’obrar de les persones que formen part dels òrgans de l’associació́ en tots els casos en què calgui.

Pel que fa a qui pot constituir una associació juvenil, ho pot fer un grup de persones (mínim tres) que tenguin edats compreses entre els 14 i els 30 anys, amb l’objectiu principal de fer activitats  per a la joventut i no tenir interès lucratiu.

Poden ser socis de ple dret els joves d’edats compreses entre els 14 anys complits i els 30 sense complir.  Les persones que surten d’aquests marges d’edat (tant per sota com per sobre) no son socis de ple dret. Tenen veu però no vot. I si se compleixen 30 anys mentre transcorre el seu mandat en l’òrgan de govern poden continuar formant part dels òrgans directius fins que finalitzi aquest mandat.

L’estructura bàsica són els dos òrgans de govern de caràcter obligatori: l’Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació i la Junta de Govern.

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació que, integrada per tots els associats, adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació. L’assemblea ha de ser convocada per la junta directiva amb la periodicitat que marquin els estatuts o quan aquest òrgan ho cregui necessari, però en qualsevol cas s’haurà de celebrar com a mínim una vegada a l’any i dins dels sis primers mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Es podrà convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari quan l’òrgan de govern ho consideri convenient i obligatòriament quan ho sol·liciti el 10% dels socis o bé un percentatge inferior, si així s’ha establert en els estatuts de l’associació.

Cal estendre una acta de cada reunió de l’assemblea general.

La Junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. La junta directiva d’una associació, ha d’estar formada per un mínim de tres persones, que han de ser socis de l’entitat que representen i han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

El càrrecs obligatoris que han de compondre la junta directiva són el president i el secretari, sense perjudici que cada entitat pugui nomenar altres càrrecs. El més habitual és crear la figura del tresorer, que serà la persona encarregada de la caixa de l’entitat, el vicepresident que substituirà el president en cas que sigui necessari, i els vocals.

El primer pas és convocar una reunió de tots els promotors per aprovar els Estatuts i redactar l’Acta fundacional.

L’Acta fundacional ha de ser subscrita per tres membres fundadors (com a mínim). Els continguts de l’Acta fundacional: l’acta ha d’arreplegar la voluntat d’associar-se amb una finalitat determinada per part de les i els joves que van a constituir l’associació, i haurà d’anar acompanyada de:

  • Acord de constitució de l’associació.
  • Acord d’aprovació dels Estatuts.
  • Acord de delegació d’un membre fundador com a representant per dur a terme la inscripció.

Model Acta Fundacional

Els Estatuts són el sistema de regles pel qual es regeix l’organització i el funcionament de l’associació. Han de recollir com a mínim els següents punts:

  • Nom de l’associació.
  • Finalitats.
  • Adreça.
  • Àmbit d’actuació territorial.
  • Drets i deures dels socis.
  • Com adquirir o perdre la condició de soci.
  • Òrgans directius (Assemblea General i Junta Directiva com a mínim).
  • Règim econòmic, patrimoni fundacional i límit del pressupost anual.
  • En cas de dissolució, s’ha d’indicar que es destinarà el romanent a una associació sense ànim de lucre o bé a una entitat benèfica.

Model Estatuts

El següent pas són les gestions que s’han de fer per legalitzar una associació juvenil.

1.- Presentar (en tres exemplars) a la Conselleria de Presidència del Govern Balear, els Estatuts i l’Acta fundacional signats en tots els fulls. Passat un temps es notificarà el número de registre amb una còpia dels Estatuts i de l’Acta Fundacional (segellats de conformitat).

2.- Presentar (en dos exemplars) instància de sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Associacions, adreçada a l’Hble Sr./a Conseller/a de Presidència del Govern Balear.

3.- Sol·licitar a la Delegació d’Hisenda el número d’identificació fiscal (NIF), ja que és necessari per accedir a subvencions o ajudes econòmiques per part d’institucions o centres oficials.

4.- Una vegada presentada la documentació, es rebrà la notificació perquè es presentin els llibres següents, per segellar-los en el Registre: llibre d’actes, llibre de socis i llibre de comptabilitat (aquest llibres es poden adquirir a qualsevol papereria).

5.- Fet això, el Registre comunicarà per escrit el número d’inscripció i requerirà els interessats per recollir els llibres i els Estatuts revisats i segellats.

La inscripció de l’associació al registre municipal és important per poder relacionar-se amb l’Ajuntament, accedir a subvencions, etc. Cal adjuntar:

 • Estatuts de l’associació
 • Certificat d’inscripció de l’associació al Registre d’Associacions de la CAIB
 • Relació de les persones que ocupen càrrecs directius
 • Pressupost de l’any en curs
 • Programa d’activitats de l’any en curs
 • Certificat, expedit pel secretari de l’associació, amb el número de socis
 • NIF de l’Associació
 • Fitxa de manteniment de tercers

El primer pas és regular els recursos econòmics de l’associació, que és allò que permetrà la seva activitat.  Aquest doblers els podrem aconseguir de diferents fonts.

La primera font d’ingressos és la quota dels socis. Com associació es pot establir una quantitat determinada de doblers que pagaran els associats per pertànyer a una associació. Aquesta quota s’establirà segons els objectius i les necessitats de l’associació.

Les subvencions, que són aportacions econòmiques que diferents entitats i/o institucions i les administracions públiques poden atorgar a les associacions per tal que puguin iniciar i/o desenvolupar les seves activitats. Les subvencions que convoquen les entitats públiques surten publicades al BOIB (Butlletí oficial de les Illes Balears) o el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat). A les convocatòries s’enuncien els requisits i les condicions per poder-hi optar, els tràmits que s’han de fer i els documents que s’han de presentar.

La venda de serveis. Es tracta d’oferir activitats o serveis com a associació (cursos, tallers,…) i la gent que estigui interessat en ells ha de fer qualque aportació econòmica a canvi de participar-hi.

Les donacions. Són les aportacions voluntàries que fan socis i no socis a una associació.

El conveni. És el compromís entre una entitat, institució o Administració pública i una associació, el qual obliga a la primera a remunerar econòmicament les activitats o els serveis que l’associació es compromet a dur a terme, durant un període determinat en una àrea concreta.

L’esponsorització. Aquesta consisteix que una empresa facilita recursos econòmics a una entitat perquè aquesta dugui a terme una activitat concreta i a canvi l’associació ha de fer públiques les referències de l’entitat. D’aquesta manera es fa publicitat de les empreses i a la vegada s’incrementa l’economia de l’entitat.

Les activitats puntuals. Com a associació podem realitzar una sèrie d’activitats per guanyar doblers com per exemple: neteja de cotxes, sorteigs….

El pressupost és l’element fonamental en què se basa la gestió econòmica de l’associació. S’elaborarà el pressupost tenint en compte els objectius de l’associació aconseguir, equilibrant les entrades i les sortides previstes. S’han de tenir en compte les despeses fixes de l’entitat: llum, lloguer… També cal comptar amb els recursos que com entitat es generen i amb els recursos externs (subvencions, donacions…).

Els conceptes que solen dur els pressuposts generals són les despeses i els ingressos.

Les despeses més habituals són el pagament al personal contractat, material de secretaria i organització, activitats, inversions, despeses bancàries, varis i imprevists.

Els ingressos són el romanent anterior, quotes de socis, aportació de l’entitat, quotes de participació a activitats, subvencions oficials, ajudes i subvencions d’entitats privades, donacions, ingressos bancaris…

Els balanços normalment es fan a final d’any. Per fer-los seguirem el llibre de caixa i igual com el pressupost, mirarem les entrades i les sortides de tot l’any.

Una altra tasca imprescindible és dur la Comptabilitat. Les eines per dur la comptabilitat són el llibre de caixa, tenir un compte en el banc i la tresoreria.

El llibre de caixa és un dels llibres oficials de l’associació, en aquest llibre hi hem d’anotar tots els moviments econòmics (ingressos i despeses) que ha realitzat la nostra entitat. Segons la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és imprescindible que tota operació que es reflecteixi en el llibre es pugui justificar amb una factura o un document d’ingrés.

Les quantitats econòmiques que siguin un ingrés per a l’associació s’anoten al “deure”. La quantitat de diners que l’associació paga a qui sigui serà “l’haver”. El romanent són els diners que l’associació té disponibles en tot moment.

Una vegada que es disposa del CIF i l’exempció d’IVA, s’ha d’obrir un compte bancari, que tant pot ser una llibreta d’estalvis com un compte corrent.

De la tresoreria se n’encarrega el tresorer i aquest ha de conèixer la situació financera de l’associació en tot moment per poder adequar les despeses a les possibilitats d’ingressos.

La fiscalitat s’ha de dur al dia perquè com a associació tenen les mateixes obligacions fiscals que qualsevol ciutadà. El fet que l’associació sigui sense afany de lucre fa possible que les obligacions fiscals tenguin un caire específic.

Les obligacions fiscals i laborals que poden afectar a les associacions són l’impost de societats, el valor afegit, l’impost sobre el rendiment de les persones físiques, les quotes de la seguretat social i aquells impostos que afecten el patrimoni d’una associació.

 1. L’impost de societats. Les associacions juvenils no han de fer la declaració de societats, tret que tenguin explotacions econòmiques.
 1. L’impost sobre el Valor Afegit (IVA). Com a associació estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit (IVA), però poden demanar l’exempció. Per sol·licitar-la cal presentar a la Delegació d’Hisenda una còpia dels estatuts i del NIF, que acrediten que l’associació figura en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Comunitat Autònoma i emplenar un imprès que  facilita  la mateixa Delegació.
 1. L’impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Les associacions juvenils estaran subjectes a aquest  impost en la mesura que realitzin activitats empresarials o professionals.
 1. L’impost sobre el Rendiment de Persones Físiques (IRPF). Aquest només es farà efectiu si l’associació disposa de personal contractat o utilitza els serveis d’algun professional extern a qui ha d’abonar una quantitat econòmica per aquest concepte. A qualsevol delegació d’Hisenda ens informaran dels impostos i de tots aquells que estan instituïts per l’Administració central.
 2. Les quotes a la seguretat social. Només es faran efectives si hi ha personal contractat.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel va néixer a Pòrtol l’any 1994 per inquietud d’un parell de portolans que volien obrir un lloc dirigit a infants i joves ja que al poble mancava un espai on els nins i les nines  poguessin passar el seu temps lliure.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel pretén ser, pels infant i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. És un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans i ciutadanes  responsables i compromesos/es amb la societat, en tots els aspectes, personals i col·lectius. 

El marc de la vida a l’aire lliure és el centre on es desenvolupa principalment tota l’activitat educativa. Es reuneixen cada dissabte als locals de les 16h a 18h, van d’acampada un pic al mes, i a l’estiu es fa un campament per culminar tota la feina del curs.

L’Agrupament es divideix en 5 unitats segons l’edat dels al·lots i al·lotes, a part de l’equip d’Agrupament, que són els membres que no estan amb al·lots i al·lotes però fan feina dins l’entitat. Tots duen una camisa de color que els identifica.

 • Ferrerets; són nins i nines de 6 i 7 anys i duen la camisa de color taronja.
 • Llops/Daines; són nins i nines 8, 9 i 10 anys i duen la camisa de color groc.
 • Ràngers/Esplet; són nins i nines d’ 11, 12 i 13 anys i duen la camisa de color blau.
 • Pioners/Caravel·les; són joves de 14, 15 i 16 anys i duen la camisa de color vermell.
 • Rutes; són joves de més de 17 anys.
 • Equip d’agrupament; són majors d’edat (tenen tasques com secretari/a, cap de material, cap d’agrupament) i duen la camisa de color marró.

L’AEG Soca-Arrel forma part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) juntament amb tretze agrupaments més repartits per tot Mallorca, és un Moviment educatiu sense ànim de lucre i ofereixen als infants i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer.

L’objectiu del MEGM és l’educació de persones lliures i responsables i pretén que les al·lotes i al·lots que participen a les activitats que programa, puguin descobrir la seva capacitat personal a través d’un compromís constant.

L’Agrupament intenta estar molt present a la vida de Pòrtol i cada any s’organitzen una serie d’activitats com la bunyolada per celebrar l’aniversari de l’Agrupament, la xocolatada per Nadal i la Fira d’Entitats de Pòrtol.

Totes aquestes activitats estan dirigides a tots els portolans i portolanes per fer veure que l’escoltisme segueix viu i té esperit de servei.

Adreça: carrer Major 114, 1r pis Pòrtol

Tel. 650636560

Adreça electrònica: aegsocaarrel@megm.org

Facebook: https://www.facebook.com/aeg.socaarrel

El club d’esplai Utopia-Jovent és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a fer activitats per infants i joves de manera voluntària. Les activitats que es duen a terme són educatives i lúdiques per a què infants i joves puguin gaudir del seu temps d’oci i lleure de manera saludable.

L’activitat habitual del club es fa els dissabtes entre les 10’30h i les 13’00h. Durant aquest horari es fan jocs, manualitats i d’altres activitats destinades a transmetre els valors de l’entitat. A més de l’activitat habitual dels dissabtes puntualment es fan excursions, sortides i acampades.

Adreça: c. Santa C. Thomas, 38 Pont d’Inca

Tel. 971 276947

Adreça electrònica: secretaria@esplaiutopia.com

Esplai Utopia

Associació Es Puntet

Es Puntet és una associació infantil i juvenil de temps lliure de caràcter totalment independent que fa la seva activitat al poble des Pla de na Tesa, Marratxí.

L’activitat habitual es du a terme els dissabtes del curs escolar de les 11 a les 13h a l’antic convent de Ca ses Monges Agustines, al carrer des Convent, per a infants i joves  de 3 a 18 anys.

També fan activitats extraordinàries, entre les quals hi ha els campaments.

Adreça: c. Convent, s/n Pla de na Tesa

Adreça electrònica: espuntet.esplai@gmail.com

Instagram: @es_puntet

Facebook: www.facebook.com/espuntet

Twitter: @es_puntet

+ Informació

L’Associació Fullarasca és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Cens d’Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, amb el nombre: C-024-G-055 (Secció 1), Govern de les Illes Balears.

Des de la seva fundació, l’any 1993, se dedica a l’Educació no formal de nins/es i joves en el lleure; atenent a les funcions de: diversió, descans i desenvolupament personal.

El Funcionament intern de l’associació és assembleari, democràtic (amb ple respecte al pluralisme), en Junta Directiva elegida anualment. L’entitat juvenil està formada per diferents professionals de l’Educació, Comunicació i l’Esport, en equip solidari i responsable, des del voluntariat.

Guarda en el seu historial, èxits i vivències d’una vida llarga dedicada a l’acompanyament maduratiu dels nins/es i joves, en diferents espais públics i privats, de forma educativa i lúdica al mateix temps. Les activitats i actuacions tenen incidència a nivell individual i grupal, familiar i comunitari.

Destaquen els campaments d’estiu, les colònies de Nadal i Pasqua, els tallers manuals, els esdeveniments esportius i la participació a les festes populars. Actualment, les activitats de Tir amb Arc per a famílies i d’Astronomia, en horari nocturn, tenen molt d’èxit participatiu.

Els Projectes, permeten la introducció de metodologies actives, tenen les temàtiques de: Comunica’t millor! -sobre l’ús de les TIC, Innovació educativa -sobre formació acadèmica, STEAM -tallers creatius i arts plàstiques, Cuida’t molt! -sobre hàbits saludables de vida, Viure la Natura –sortides al medi ambient. En tots ells, cerquen la col·laboració d’altres entitats per la consecució dels objectius.

Adreça: c. sa Comuna, 39>

Adreça electrònica: fullarasca@gmail.com

Tel. de contacte: WhatsApp 627921110

Associació Fullarasca

El Consell de la Joventut de les Illes Balears és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l’estructura orgànica d’aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència.

La seva funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

– Canalitza les iniciatives i les propostes de les persones joves.

– Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.

– Promou l’associacionisme juvenil.

– Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.

Es preveuen dos tipus de membres, els de ple dret els observadors.

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a) Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els cens autonòmic i en els censos insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que compleixin els requisits següents:

Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.

Que no tenguin ànim de lucre.

Que actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o que, inscrites en Registre Nacional d’Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.

Que tinguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de 10 socis o afiliats.

b) Les seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils.

c) Les federacions d’associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els

requisits que estableix la lletra a d’aquest apartat. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJIB.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e) Els consells de la joventut insulars.

f) Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, moviments, col·lectius o persones que, sense complir els requisits per ser membres de ple dret, es consideri d’especial interès la seva participació, amb veu però sense vot, en els òrgans i espais de treball del CJIB. La incorporació d’aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB necessita l’autorització prèvia del Ple.

El funcionament és a través de dos tipus d’òrgans: col·legiats i unipersonals.

Els col·legiats són el Ple i la Comissió Permanent. Els unipersonals són la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies.

Decret creació CJIB

Reglament de funcionament intern CJIB cat

+ INFO 971 728903

Twitter: @conselljoventut

Facebook: conselljoventutIb

Consell Joventut Illes Balears

Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal es constitueixen com a òrgans de participació i representació en matèria de joventut en el seu àmbit respectiu (un municipi o un grup de tres municipis propers, en el cas dels consell de la joventut d’àmbit supramunicipal).

A les Illes Balears, els consells de la joventut locals són entitats de dret privat que tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per complir les seves finalitats.

Es configuren com a associacions o federacions, segons el cas, i han d’estar inscrits en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o en el que correspongui, o, almenys, haver sol·licitat la inscripció en el moment de demanar el seu reconeixement.

Per formar part d’un consell de la joventut local, almenys tres organitzacions (associacions de joves, federacions d’associacions de joves, seccions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut) han d’expressar la seva voluntat en una acta signada, a la qual han d’adjuntar les normes estatutàries per les quals es regiran.

En el cas dels consells de la joventut d’àmbit supramunicipal, han de ser sis entitats corresponents a, com a mínim, tres municipis propers.

En els municipis de menys de 5.000 habitants o en aquells en què no hi hagi un mínim de tres associacions juvenils constituïdes, els consells de la joventut locals es poden constituir amb un mínim de deu persones físiques, segons les disposicions següents:

a) En poden ser membres les persones joves d’entre 14 i 30 anys residents al municipi.

b) Els objectius, la constitució, els òrgans i el funcionament han de ser els mateixos que per als consells de la joventut locals, els membres dels quals s’han d’entendre sempre com a persones físiques, en lloc d’entitats.

c) Les persones esmentades han d’expressar per escrit la seva voluntat de constituir- se en consell de la joventut local.

Ha d’adoptar la forma d’associació o de federació d’associacions.

Per constituir una federació d’associacions, obligatòriament totes les entitats que la volen crear han de ser associacions. És a dir, no es poden crear amb persones diferents (físiques amb jurídiques, o jurídiques diferents).

En canvi, una associació la poden constituir diferents persones jurídiques (associacions, fundacions, etc) i persones jurídiques.

En primer lloc, cal constituir-se en federació o associació i inscriure’s en el Registre d’Entitats Jurídiques de les Illes Balears.

Una vegada inscrita, s’ha de sol·licitar a la consellera de Cultura, Participació i Esports, o als titulars dels òrgans competents dels diferents consells insulars, el reconeixement com a consell de la joventut d’àmbit local o supramunicipal. Abans de fer el reconeixement, la Conselleria ha de demanar un informe a la Comissió Permanent del CJIB, que ha de ser favorable a aquest reconeixement.

Un cop reconegut, el consell de la joventut local o d’àmbit suprainsular s’ha d’inscriure en el Cens d’entitats juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut.

Cada un dels consells de la joventut local o d’àmbit suprainsular reconeguts tenen una representació de dues persones en el Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Han de tenir una assemblea general i una Comissió Permanent.

La comissió permanent ha d’estar formada, com a mínim, per una presidència, dues vicepresidències, una secretaria i quatre vocalies.

A m´és, els consells de la joventut locals han de tenir uns estatuts propis, els quals han de regular el seu funcionament intern i els aspectes següents:

a) Denominació

b) Àmbit d’actuació

c) Objectius

d) Procediment d’elecció dels òrgans

e) Drets i deures dels membres

f) Competències dels òrgans que es creïn

g) Recursos econòmics i procediment de comptes

Els documents que s’han presentar per inscriure un associació d’àmbit autonòmic són:

Acta Fundacional, que ha de contenir:

– Nom i cognoms dels promotors si són persones físiques o la denominació o raó social si són persones jurídiques. En ambdós casos, la nacionalitat i el domicili (que ha d’incloure el codi postal) i el número de DNI, NIE o passaport.

– La voluntat dels promotors de constituir una associació i la denominació d’aquesta, que ha de ser coincident amb la que figura en els Estatuts. Si la denominació és en un idioma estranger, s’ha d’aportar un certificat amb la traducció del nom al català o al castellà.

– L’aprovació dels estatuts.

– El lloc, data d’atorgament de l’acta i la signatura dels promotors o dels seus representants en el cas de persones jurídiques i la identificació de les persones que exerceixen la representació de l’entitat i dels seus càrrecs en l’òrgan de govern de govern i representació (junta directiva).

S’ha de presentar un exemplar original de l’acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors.

L’acta fundacional ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

– Per a les persones físiques promotores, document acreditatiu de la seva identitat, i si actua mitjançant representant l’acreditació de la identitat d’aquest (còpia de DNI, NIE o passaport).

– Per a les persones jurídiques, certificat de l’acord vàlidament adoptat per l’òrgan competent on hi aparegui la voluntat de constituir l’associació i formar part d’ella, juntament amb la designació de la persona física que la representarà.

– Els promotors menors no emancipats majors de catorze anys, sense perjudici d’allò que estableix el règim previst per a les associacions infantils, juvenils o d’alumnes, han d’aportar document acreditatiu del consentiment de la persona que hagi de suplir la seva capacitat (pare, mare o tutor legal).

– Si qualque promotor és estranger ha d’aportar la documentació acreditativa de comptar amb l’autorització d’estada o residència a Espanya.

Estatuts, que formen part de l’acta fundacional i han de contenir tots els extrems de l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002).

S’ha de presentar un exemplar original dels estatuts, signats en totes les pàgines per tots els membres fundadors.

Taxes, s’ha de presentar el document unificat d’ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d’haver abonat la taxa establerta (vegeu l’apartat de taxes)

Sol·licitud, (original i còpia), formulada pel representat de l’entitat en la qual figurin les dades d’identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili, número de telèfon, etc).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2- 07012 Palma).

Per poder tramitar la inscripció d’una federació, confederació o unió d’associacions, es requereix un mínim de tres associacions constituïdes d’acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002), i que els membres siguin persones jurídiques de naturalesa associativa constituïdes i inscrites en el registre d’associacions corresponent, d’acord amb la llei orgànica esmentada.

Els documents que s’han de presentar per a la inscripció són:

– Acta Fundacional de la federació, confederació o unió d’associacions, en la qual s’ha de fer constar, a més de l’acord de constitució i d’aprovació dels Estatuts, la denominació, els números d’inscripció i el domicili de cadascuna de les associacions fundadores (tres com a mínim); el nom, els llinatges, la nacionalitat, el domicili i la resta de dades d’identificació dels seus representants i les seves signatures, i el lloc i la data d’adopció de l’acord de constitució.

S’ha de presentar un exemplar original de l’acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors. Així mateix s’ha de fer constar la identificació de les persones i entitats, si s’escau, que exerceixin la representació de la federació, confederació o unió, dels càrrecs que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació.

– Còpia de la documentació acreditativa de la identitat dels representants de l’entitat federativa (DNI, NIE o passaport).

– Certificat: cada associació que s’integri a la federació, la confederació o la unió d’associacions ha d’aportar un certificat, que han d’expedir els representants, justificatiu d’haver-se adoptat l’acord d’integració i de la designació de la persona que representa l’associació en l’acte constitutiu de l’entitat federativa, i s’hi ha de fer constar el número d’inscripció en el registre corresponent, la denominació exacta i el domicili social. Ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

– Estatuts que formen part de l’acta fundacional i han de contenir els extrems de l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

S’ha de presentar un exemplar original dels estatuts signat en totes les pàgines. (En aquest cas seria suficient amb la signatura del president i del secretari).

– Taxes: s’ha de presentar el document unificat d’ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d’haver abonat la taxa establerta (vegeu l’apartat de taxes)

– Sol·licitud (original i còpia), formulada pel representant de l’entitat federativa en la qual figurin les dades d’identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI o NIE, domicili i número de telèfon) i la identificació de l’entitat que representa (nom, CIF, número d’inscripció en el Registre d’Associacions i domicili).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d’Associacions Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).

Els documents que s’han de presentar per a la inscripció o modificació dels titulars de la junta directiva o l’ òrgan de representació són:

– Sol·licitud (original i còpia), formulada per la persona interessada en la qual figurin les dades d’identificació del sol·licitant (nom, número del DNI, domicili i número de telèfon).

– Certificat de canvi de junta directiva o còpia compulsada de l’acta estès per les persones o càrrecs amb facultat per certificar-los pel qual s’hagi elegit o modificat als titulars de la junta directiva o l’òrgan de representació, i també la data en què s’hagi adoptat, amb els noms, els llinatges, el domicili, la nacionalitat, i el número d’identificació fiscal, si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d’identificació de les persones físiques que actuaran en nom seu; la data del nomenament i, si s’escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i del cessament, si s’escau, dels titulars sortints; les firmes dels titulars i, si s’escau, dels titulars sortints. En tots els casos, és necessària la signatura dels titulars de la nova junta directiva.

Si el canvi o la modificació de la junta s’ha produït per motius diferents a la celebració d’eleccions (cessament, renúncia, dimissió), a més, hi han de constar les signatures dels titulars sortints, o en substitució, escrits de dimissió, renúncia, etc.

– Taxes: ha de presentar-se el document unificat d’ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d’haver abonat la taxa establerta (vegeu l’apartat de taxes).

– Còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat dels membres de la junta directiva de l’associació.

Teniu més informació sobre com crear una associació o federació o sobre altres tràmits relacionats amb el Registre d’entitats jurídiques en aquest enllaç:

Registre Associacions