Aprèn com donar les teves primeres passes professionals

Aquí tens tot el que necessites saber per introduir-te al món laboral, un dels moments més importants. Des d’aquí aprendràs a inscriure’t al SOIB, a fer un CV, trucs per preparar entrevistes i molt més.

La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis que ofereix el SOIB.

És gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions o subsidis per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.

Com te pots inscriure per primera vegada?

Si estàs en situació d’atur, o bé estàs treballant però vols millorar de feina has de fer la inscripció a l’oficina d’ocupació que te correspon.

A Marratxí te correspon l’oficina SOIB Jordi Villalonga

Feta la inscripció com a demandant d’ocupació rebràs el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació, denominat DARDO.

Has de sol·licitar CITA PRÈVIA, al web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791.

Només cal que actualitzis les dades del teu perfil personal i professional, quan sigui necessari. Aquest tràmit es podrà fer de dues maneres:

Presencial CITA PRÈVIA, a través del web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791, presentant un document en vigor que t’identifiqui i, si és el cas, les noves titulacions obtingudes.

Per Internet TRÀMITS EN LÍNIA, te pots inscriure i actualitzar les teves dades personals i professionals, si és el cas.

Es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (TIE) en vigor.

Passats aquests tres mesos, és necessari tenir un número d’identificació d’estranger (NIE) per continuar inscrites.

Han de tenir un tipus d’autorització de residència o residència i treball per a la inscripció, un número d’identificació d’estranger (NIE) i un document que les identifiqui (Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE) o passaport en vigor).
En cas que l’autorització administrativa estigui caducada, s’ha de presentar la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d’expiració o en els 3 mesos posteriors.

Pots acudir a l’Oficina sectorial SOIB Jove Orientació

És un servei d’orientació amb professionals especialistes en realitzar itineraris personalitzats per a persones joves, que t’acompanyarà en el procés d’aconseguir:

Reprendre una formació reglada, o

Qualificar-te a través de la formació professional per a l’ocupació, o

Inserir-te laboralment

· Tenir entre 16 i 29 anys
· Estar inscrit o inscrita al SOIB
· Voler millorar el teu futur professional

A l’adreça electrònica soibjove@soib.caib.es

Mallorca

Oficina Sectorial d’Orientació de Santa Eulàlia. Tel.: 971176 038
Plaça de Santa Eulàlia, 7 baixos. 07001 Palma

Una vegada a la setmana es fa atenció a les oficines següents:

Oficina Alcúdia. Tel: 971 787 349
C/ Teodor Canet, 31. 07400 Port d’Alcúdia

Oficina Inca. Tel: 971 787 333
Av. des Raiguer, 99. 07300 Inca

Oficina Manacor. Tel: 971 787 338
C/ Menéndez Pelayo, 44 (cantonada amb l’avinguda Baix des Cos). 07500 Manacor

Oficina Felanitx. Tel : 971 177 897
C/ Sant Agustí, 13. 07200 Felanitx

Oficina Magaluf. Tel: 971 787 348
Camí de sa Porrassa, 6. 07182 Magaluf (Calvià)

+ INFO 

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat en atur. Les Balears és una de les comunitats autònomes amb major grau de desenvolupament de la Garantia Juvenil, gràcies a l’impuls decidit del programa SOIB JOVE, que agrupa tots els serveis, programes i accions adreçats al jovent en matèria d’orientació, intermediació laboral, formació professional, educació continua, ocupació i emprenedoria. 

https://soib.es/soibjove/

Sí, sempre que compleixis els requisits.

Actualment els requisits per inscriure’s són:

• Ser espanyol i ciutadà de la UE o dels estats que participen en l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu. També s’admeten ciutadans extracomunitaris amb autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

• Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.

• Tenir més de 16 anys i menys de 30.

• No haver treballat ni haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

• Presentar una declaració expressa d’interès a participar activament en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. La demanda d’ocupació es considera una prova.

 • A la teva Oficina SOIB
 • També a INFOJOVE on pots demanar hora:

A/e: infojove@ibjove.caib.es

Telèfon: 971 78 49 12

El currículum és el document en què, quan cerques feina, facilites les dades personals, la teva formació i l’experiència laboral per motivar l’interès d’alguna empresa i aconseguir una entrevista de selecció. Ha de ser clar, breu, ben ordenat i ben escrit; hi has de destacar les aptituds i n’has d’eliminar les dades supèrflues. Segons allò que t’interessi de remarcar, pots escriure un currículum cronològic o funcional. T’oferim accés a models d’exemple i a recomanacions per a elaborar-lo.

Cronològic. La informació s’ordena de manera cronològica. El més convenient és citar en primer lloc l’experiència més recent, ja que generalment serà la més rellevant a l’hora d’aconseguir una nova feina. Aquest model de currículum és aconsellable per a persones amb una trajectòria laboral ascendent i continuada (sense períodes d’inactivitat). El càrrec i l’empresa destaquen més que les habilitats personals.

Temàtic.
Aquest model de currículum no és tan conegut com la resta. En l’apartat d’experiència professional les dades s’agrupen segons les diferents àrees en què s’ha treballat. A més, et permet ressaltar de l’experiència professional les funcions que més ens interessen, les fites aconseguides, etc. També és útil per amagar llargs períodes de temps sense treballar.

Ha de constar Nom i llinatges, Adreça (amb el codi postal i la població), Data i lloc de naixement, Telèfon, DNI (opcional).

La formació la podem classificar en formació reglada i formació no reglada, (formació ocupacional, privada, etc.).
S’ha de posar l’any i el centre on es van realitzar els estudis, en el cas de la formació ocupacional s’especificarà el nombre d’hores. S’han d’indicar els títols més alts (per exemple, no cal posar el graduat si s’és llicenciat)
Quan la formació sigui molt extensa podem afegir un apartat de formació complementària (seminari, congressos, conferències, etc).

Només inclourem aquest apartat en el cas que aquestes dades tenguin importància per si mateixes, ja que el lloc ho requereix. Si no és així, i/o no es tenen amplis coneixements, es poden posar en el sector d’altres coneixements.
S’especificarà el nivell d’idiomes que s’ha assolit (p.ex “Nivell C”, “First Certificate”) i l’any en què s’ha obtingut. En el cas de no tenir cap títol, es posarà el nivell de coneixements a nivell de parlar i escriure.
En referència a la informàtica es posaran tots els llenguatges que es coneixen, centre i any si s’ha fet un curs.

En aquest apartat s’ha de posar la empresa en què s’ha treballat, el període de temps en anys, les funcions desenvolupades i el càrrec ocupat. Es pot afegir l’experiència laboral sense contracte i, si l’experiència laboral és molt minsa, les pràctiques realitzades.

Posarem la informació que no encaixa en altres apartats, però que recolza la nostra candidatura, com per exemple vehicle propi, carnet de conduir, disponibilitat horària, cartes de recomanació, aficions i hobbies (només en el cas que aquests tenguin relació amb el lloc de treball; per exemple per una oferta de feina en una botiga d’esports, pot ser convenient que especifiquem si practicam algun esport).

Pensa que el currículum és la primera informació sobre tu que reben les empreses (és la primera forma de presentar-vos a l’empresa), per tant ha de ser un document atractiu, que convidi a llegir-se. Recorda! Tant important és el la informació que hi conté com la presentació.
Així, algunes recomanacions per a redactar el vostre CV son les següents:

Utilitza paper blanc (tamany Dina 4), de bona qualitat i lliura el CV mecanografiat (excepte quan l’ exigeixin manuscrit).

• Ha de ser breu, concís, per tant, heu d’organitzar bé la informació; s’ha de seguir una estructura (encapçalament, dades personals, formació, experiència laboral) Recorda! Com a màxim 2 fulls.

• Utilitzeu marges i espais per facilitar la lectura.

• No feu servir la primera persona (jo vaig estudiar, jo vaig treballar…). És millor que utilitzeu substantius i/o infinitius per descriure llocs, èxits i feines desenvolupades.

• Tampoc s’ha de parlar de pretensions econòmiques, ja es tractarà a l’entrevista.

• Sigueu sincers: Totes les dades han de ser verídiques; tot i així, s’han de destacar els aspectes positius i “amagar” allò que no interessi.

• Compte amb les faltes d’ortografia!

• Si incorpores una fotografia, ha de ser recent, de bona qualitat, i s’ha de posicionar al marge dret de la primera pàgina. Intenta que sigui una fotografia original.

 1. A primera vista, dona una impressió impecable, de claredat i ordre?
 1. La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?

3. El paper és de bona qualitat?

4. Els paràgrafs estan ben separats?, es respecten els espais?

5. S’han eliminat tots els retocs i correccions?

6. L’ortografia és correcta?

7. Les frases són curtes?

8. Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?

9. Les dates s’expressen de la mateixa forma a tot el currículum?

10. S’ha exclòs tota la informació que pot ésser interpretada negativament?

11. S’ha expressat la “disponibilitat immediata”?

12. S’han anomenat activitats extraprofessionals i s’han destacat qualitats personals desenvolupades en elles?

Enllaç model CV cronològic

Enllaç model CV temàtic

La carta de presentació és un document independent del currículum que et convé escriure quan respons a una oferta de feina o et presentes a una empresa per despertar l’interès dels seus representants. Pot determinar que es llegeixin el teu currículum amb més deteniment i decideixin convocar-te a una entrevista professional. Per tant, la carta ha d’enriquir el currículum i ha de subratllar els punts forts de la teva candidatura i el teu interès pel lloc o l’empresa a la qual t’adreces. Mira’n uns quants models d’exemple i segueix els suggeriments per a escriure-la.

enllaç a models cartes de presentació que responen a un anunci

enllaç a models cartes de presentació autocandidatura

Aquí tens deu consells bàsics per al teu currículum:

1. Sigues breu. El currículum no pot ocupar més de dos folis. És contraproduent.

2. Cuida la presentació del teu CV: llegibilitat, correcció ortogràfica, fotografia de qualitat, etc.

3. No oblidis incloure informació sobre els teus coneixements, formació i experiència.

4. Sigues coherent amb les dates que detalles en el teu CV. Alguns currículums presenten incongruències en aquest sentit, i es perceben negativament.

5. Adequa el teu CV a les expectatives de cada empresa. Destaca els coneixements, punts forts i experiència més rellevants per a l’oferta d’ocupació en qüestió.

6. Descriu les funcions realitzades en cada lloc. Són tan importants (o més) que el càrrec que vols ocupar. T’aconsellam incloure assoliments i objectius complerts.

7. Llegeix atentament el teu CV i demana opinió a altres persones. Dóna-li un cop d’ull ràpid i pensa quina informació has retingut a primera vista: el reclutador farà el mateix.

8. Inclou carta de presentació. Explica en ella per què et motiven especialment el lloc i l’empresa en la qual vols treballar.

9. Envia el teu CV a excompanys de treball, coneguts o familiars que treballin on tu vols arribar. Mou els teus contactes.

10. Cuida la teva carta de presentació. Abans de fer-la torna a llegir l’oferta i cerca informació sobre l’empresa.

Has acabat la carrera o ets estudiant i estàs a punt de fer-ho, i cercaràs la teva primera ocupació enviant el teu currículum sense experiència a llocs relacionats amb els teus estudis. Bé, el primer que cal fer és redactar el CV, però com? És la teva primera ocupació i no tens experiència laboral en el sector… El principal problema amb el qual es troben les persones joves actualment és que és difícil trobar ofertes de treball sense experiència i fins i tot algunes feines de pràctiques requereixen una mica d’experiència, i encara que no fos un requisit indispensable, com pot destacar un currículum sense experiència sobre un altre? Aquí te donarem algunes  claus per a elaborar-ho.

El primer que cal tenir clar a l’hora de redactar un currículum sense experiència (i amb experiència també), és adequar-lo a l’oferta de treball a la qual s’enviarà. Per a això s’ha de fer una mica de recerca sobre l’empresa, els seus valors, quin tipus de professionals cerquen, etc. Una vegada fet aquesta investigació, pensa què pots aportar tu a aquesta companyia i en quina mesura t’identifiques amb ells.

Abans de començar a escriure el teu cv sense experiència, pensa bé quins són els teus punts forts. Una de les claus tant per a elaborar el cv com per a acudir a una entrevista de treball és conèixer-se molt bé a un mateix. Per tant, fes una llista amb els teus interessos i habilitats personals o professionals que puguin encaixar en l’oferta d’ocupació a la qual enviaràs el currículum vitae.

Si presentes la teva candidatura a un lloc relacionat amb els teus estudis, en el qual no tens gens d’experiència, aleshores s’ha de destacar la formació. No obstant això s’han de tenir clars alguns punts en aquest apartat.

A vegades, per emplenar i no deixar massa espai en blanc, es tendeix a posar informació irrellevant que faci “embalum”. Aquest és un error bastant comú. Evita incloure cursos o seminaris que no tenguin res a veure amb el lloc (al seleccionador no li interessa el teu curs de cuina si l’oferta és per a treballar com a advocat). Una altra pràctica comuna en el currículum sense experiència és incloure nivells d’estudis innecessaris. Es dóna per fet que si tens estudis universitaris has hagut de superar el col·legi i l’institut. O en el cas que no es tinguin estudis universitaris, s’ha d’incloure l’última formació (graduat en ESO, batxillerat…)

Per tant, el que hem d’incloure respecte a la formació serà: titulació i centre d’estudis, formació complementària relacionada amb el lloc (cursos, seminaris…), i nivell d’idiomes (incloent certificat si es té). Pel que respecta al nivell d’idiomes, s’ha d’evitar el clàssic “anglès: nivell intermedi”. Òbviament no tothom que ha de redactar un currículum sense experiència té un certificat que acrediti els seus coneixements, però almenys és convenient diferenciar entre el nivell parlat, escrit i llegit. També es poden fer tests online i gratuïts que poden indicar-te el teu nivell.

Si has estat a l’estranger realitzant algun curs, d’Erasmus, intercanvi, activitats de voluntariat, etc., també s’ha d’incloure.

Una altra informació que hem d’incloure en un currículum sense experiència és la relativa als objectius i interessos laborals. Per exemple, si estàs cercant un lloc de pràctiques en una empresa d’advocats pots posar alguna cosa com: “estudiant/llicenciat/da en dret a la recerca de pràctiques per a ampliar els meus coneixements i adquirir experiència professional”.

Finalment, si has treballat en una cosa no relacionada amb el sector al qual pertany l’empresa, s’ha d’incloure si és rellevant. És a dir, si has treballat un cap de setmana com a cambrer en una discoteca, NO és rellevant; si has treballat durant un període llarg de temps en un altre sector, encara que no tingui relació amb aquest, sí que és convenient incloure’l.

Ja hem vist la informació més rellevant que cal incloure. Ara veurem com posar-la. En primer lloc, la informació ha d’estar clarament separada per blocs diferenciats i en una sola pàgina.

L’estructura quedaria així:

– Dades personals: cura amb la direcció de correu electrònic en aquest apartat. És convenient que creïs un nou compte de correu seriós amb el teu nom i llinatges o inicials. No utilitzis una amb sobrenoms o que transmeti poca serietat.

– Objectiu i interessos: descriu quines feines cerques i quins són els teus interessos per al lloc.

– Formació: titulació, centre d’estudis, any d’inici i d’acabament, mèrits acadèmics si n’hi ha.

– Formació complementària: cursos, seminaris, etc.

– Idiomes.

– Experiència en altres sectors (no aplicable a un cv sense experiència). Separada per blocs diferenciats, assenyalant l’any d’inici i d’acabament, i descrivint breument les funcions exercides.

– Activitats: si has realitzat intercanvis, viatges d’estudis o treball a l’estranger, voluntariats, etc.

– Competències: descriu els teus punts forts (capacitat de treball en equip, flexibilitat, autonomia, polivalència, proactivitat, capacitat d’aprenentatge ràpid…).

– Altres dades d’interès: aquí es poden incloure dades com a permís de conduir, si tens cotxe propi o no, disponibilitat per a viatjar, etc.

Finalment, acompanyant a un currículum sense experiència és convenient incloure una carta de presentació.

Aquí te proporcionam algunes indicacions sobre com afrontar una entrevista de feina i tenir èxit en un procés de selecció.

L’entrevista és un pas més, i sovint l’últim i més important, dins un procés de selecció. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intenten resoldre els seus dubtes. Durant l’entrevista has de tenir en compte les coses que es diuen verbalment sense oblidar els detalls que es transmeten amb l’actitud i la forma de comportar-te.

 • Per aprofundir en la informació que ja es té de la persona candidata a través del seu currículum previ.
 • Per comprovar si l’estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l’empresa necessita i vol.
 • Perquè l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata és idònia per al lloc vacant.
 • Perquè la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i li interessa.

A l’entrevista hi podem trobar diverses fases o moments:

 1. Introducció:
 • recepció
 • salutació i presentacions
 • conversa introductòria
 • aclariments respecte l’entrevista
 1. Desenvolupament.

Te faran preguntes sobre:

 • la formació i els estudis
 • l’experiència professional
 • qüestions personals
 • les condicions laborals desitjades
 1. Tancament:
 • aclariment de dubtes
 • comiat

Abans d’anar a una entrevista, és convenient:

 • Informar-vos sobre l’empresa en qüestió i el seu sector. Te pot ser molt útil consultar la pàgina web de l’empresa, així com catàlegs, fullets publicitaris o preguntar a familiars o coneguts que hi treballen en l’empresa, etc.
 • Repassar bé el vostre currículum i la carta de presentació enviats en el moment de sol·licitar la feina, perquè són els documents que l’entrevistador/a tendrà com a referència per formular les preguntes.
 • És important preparar la forma d’explicar la trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, èxits, fracassos, projectes futurs, motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva.
 • S’han de preparar amb atenció les respostes a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etc) Per fer-ho, cal tenir molt clares quines són les competències adequades al lloc de treball.
 • És la persona candidata qui ha de facilitar la feina a l’entrevistador/a i no esperar que sigui ell o ella qui dedueixi els motius pels quals l’han de contractar, quines coses pot aportar al lloc de treball, etc.
 • Presentar-te a l’entrevista amb la confiança i seguretat que l’empresa t’ha triat com a possible candidat/a, i que te vol conèixer amb major profunditat.
 • Estar molt atents/es durant els primers minuts de l’entrevista, ja que te proporcionarà una informació valuosa per al seu bon desenvolupament.
 • Adoptar una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l’entrevista.
 • És bo fer preguntes sobre l’empresa, el negoci o el lloc a ocupar.

La comunicació verbal fa referència allò que diem. Recollim algunes regles per aconseguir una bona comunicació verbal.

Conductes bàsiques

 • Preparar les respostes i la forma d’expressar-les, evitant els monosíl·labs, el vocabulari massa col·loquial o massa recercat.
 • Cal evitar el tuteig. Utilitza el mateix idioma que la persona entrevistadora.
 • Preguntes a la persona entrevistadora (preparar-les per si hi ha temes que no surten i us interessa tractar-los).
 • Reformulació positiva.
 • Comentaris positius dels vostres interessos, metes i aficions.
 • Comentaris positius de l’experiència: “els vostres èxits”.
 • Comentaris d’interès i entusiasme: “la vostra motivació”.
 • Utilitzar expressions de “seguretat”.
 • No facilitar informació perjudicial.

Si la comunicació verbal fa referència a allò que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuam. Tant important és el que es diu com el que no es diu, però es deixa veure. La comunicació no verbal proporciona a l’entrevistador/a tanta informació o més que la que la persona candidata manifesta. Davant d’una incongruència entre el missatge verbal i no verbal, ens inclinam sempre a creure el no verbal, perquè és més difícil de simular.

T’oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les conductes durant una entrevista:

 • Manera de vestir: s’ha de dur la roba adequada al lloc de treball al qual s’opta. No és el mateix el vestit que la persona candidata ha de dur per ocupar un lloc de treball de dependent/a en una botiga d’alta costura, que el que ha de dur de dependent/a en una botiga del mercat.
 • Higiene: té molta importància la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene descuidada és més fàcilment identificable que una higiene cuidada en excés.
 • Somriure: en moments concrets de l’entrevista és important ja que significa obertura dels canals de comunicació. També, el somriure de vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.
 • Contacte visual: mirar a la cara de la persona amb la qual s’està parlant és el millor procediment per mostrar sinceritat.
 • Puntualitat: a una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació suficient per tranquil·litzar-nos abans d’iniciar-la.
 • Mòbil: abans d’entrar a l’entrevista cal apagar el mòbil per evitar interrupcions inoportunes.

Per què vares escollir els estudis que has realitzat? És molt important una resposta ordenada cronològicament i suficientment justificada. S’han d’evitar respostes com: “perquè no sabia què fer” o “perquè la nota no em donava per fer una altra cosa”. 

Com han influït els teus estudis en el desenvolupament de la teva carrera professional?

Quines matèries i assignatures te van interessar més? I quines menys? Es poden ressaltar matèries relacionades amb el lloc de treball sol·licitat. 

Quines te van presentar més dificultats? Per què?

Si tornéssiu a començar, repetiries l’elecció d’estudis? És important justificar i adequar la resposta a la importància del títol amb relació al lloc de treball. 

Estàs disposat a complementar la teva formació en allò que faci falta? Si la resposta és positiva causarà molt bona impressió ja que demostra que tens molt interès a aprendre i aconseguir la formació necessària per al lloc de treball. 

Quins idiomes coneixes i a quin nivell? Aquesta pregunta es comprova. La sinceritat és molt important.

Qui te va influir a l’hora d’escollir els estudis? Un cop més, la sinceritat és molt important, però recorda que és positiu anomenar persones amb més experiència. 

En quina mesura les teves notes es deuen a l’esforç personal i en quina mesura a la teva intel·ligència? La constància i l’esforç es valoren molt en l’àmbit laboral. 

Quina va ser l’experiència més gratificant durant la teva vida com a estudiant? S’ha de mostrar entusiasme en la resposta. 

Penses seguir estudiant?

Quina de les vostres feines prèvies t’ha agradat més i per què?

Quines funcions tenies en aquesta feina?

Com era la teva relació amb els companys, caps, subordinats?

Què guanyaves?

Descriu-me un dia típic en la teva darrera feina.

Per quin motiu vares causar baixa en l’ocupació anterior?

Per què has canviat tant de feina?

Per què hauria d’agafar a una persona com tu que no té experiència laboral de cap tipus?

Parla’m de tu mateix/a.

Explica’m alguna anècdota de la teva vida en la que vas resoldre amb èxit una situació problemàtica.

Què guanya l’empresa si et contracta a tu en lloc d’un/a altre/a?

T’estimes més treballar amb gent o més aviat tot/a sol/a?

Defineix-te amb cinc adjectius qualificatius

Acabes allò que comences?

Quina impressió creus que he tret de tu al llarg d’aquesta entrevista?

Quins són els teus punts febles, els defectes que hauries de corregir?

Quines han de ser les qualitats que ha de tenir una persona per triomfar a la vida?

Et consideres molt optimista o, al contrari, pessimista?

En general, creus que és preferible tenir poques amistats, però profundes, o bé tenir facilitat per establir ràpidament moltes relacions, encara que siguin una mica superficials?

T’agrada improvisar o ets una persona metòdica?

Quins problemes de qualsevol tipus et preocupen en aquests moments?

Quina classe de situacions et fan sentir alterat o nerviós?

Què has après dels teus errors?

Amb qui vius?

Què fas el cap de setmana, o a les vacances?

Què sols fer en el teu temps lliure?

Practiques algun esport?

Quines són les teves aficions preferides?

Quin és l’últim llibre que has llegit? Què et va semblar?

PREGUNTES EN GENERAL

Quan te podries incorporar a la feina?

Participes en altres processos de selecció?

Me vols fer cap pregunta?

Quines són les funcions concretes del lloc vacant?

Què s’espera que jo pugui aconseguir amb aquest lloc de treball?

Quina és la situació actual d’aquest lloc de treball?

Quins són els desafiaments o les dificultats més importants que puc trobar en aquesta feina?

Una agència de col·locació és una entitat d’intermediació laboral que treballa de manera coordinada amb el Servei Públic d’Ocupació corresponent, amb el doble objectiu d’ajudar les persones aturades a trobar feina i de facilitar que les empreses trobin al treballador o a la treballadora idoni/a.

L’Agència de Col·locació desenvolupa una intermediació laboral gratuïta per a les persones demandants d’ocupació.

Estar d’alta en una Agència de Col·locació incrementarà les opcions d’inserció laboral. Les plataformes web de les Agències solen contenir tot el necessari per recollir les dades d’un perfil de forma completa, de manera que les empreses tenen la informació del candidat o de la candidata, sempre que es faci constar en la seva totalitat el perfil i es mantengui actualitzat.

No hi ha requisits, únicament s’ha d’estar interessat en cercar feina i, tenir edat legal de treballar, de manera que si estàs en atur o vols millorar la teva situació laboral actual, pots inscriure’t. L’Agència està obligada a prestar servei a qualsevol persona amb independència de la seva residència i garantint els principis d’igualtat i no discriminació a l’accés a un lloc de feina.

Per descomptat que sí, d’aquesta manera, s’amplia la xarxa de contactes i s’amplien les oportunitats de trobar una feina adaptada al teu perfil professional.

Estan obligades a:

 • Garantir a les persones treballadores la gratuïtat per la prestació de serveis, tant d’intermediació laboral com d’altres actuacions relacionades amb la recerca de feina.
 • Garantir, en el seu àmbit d’actuació, els principis d’igualtat i no discriminació en l’accés a l’ocupació.
 • Garantir el respecte a la intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades.
 • Complir amb les normes sobre accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

L’àrea d’Ocupació, Formació i Treball de l’Ajuntament de Marratxí té com a finalitat fomentar l’ocupació, millorar la formació ocupacional i contribuir al desenvolupament local a través del suport i assessorament per a la creació de noves empreses, i a través de la promoció de les ja existents.

 • L’Ajuntament de Marratxí disposa d’una Agència de Col·locació que ofereix un servei públic gratuït, que fa d’intermediari en el mercat laboral entre demandants d’ocupació que viuen a Marratxí i empreses que ofereixen llocs de feina, amb l’objectiu de fer aquest procés el més curt i eficaç possible.
 • L’Agència de Col·locació té la missió de facilitar a les empreses/entitats que necessiten cobrir un lloc de treball, una relació de candidats que s’ajustin al perfil sol·licitat, promovent així la inserció laboral de les persones del nostre municipi que cerquen feina.
 • Una àmplia base de dades de persones interessades en un lloc de treball o millorar la seva situació laboral actual.
 • La gestió d’ofertes de treball
 • La divulgació d’ofertes de treball, fins que estigui coberta, a l’oficina de l’Agència, al facebook de l’àrea i a la pàgina web.   

Des del 2015 la nostra Agència de Col·locació funciona on-line, es pot fer la inscripció des de casa si es disposa d’un ordinador i accés a internet.

Has d’entrar a la web de l’Ajuntament de Marratxí, a la pàgina principal i cercar la Feinateca. L’aplicació permet crear un usuari amb una contrasenya i únicament has d’emplenar les dades que l’assistent sol·licita fins completar el perfil al 100%

En cas de que no disposis d’ordinador o d’accés a Internet te citaran presencialment i t’ajudaran a fer la inscripció.

Quan arribi una oferta de feina que s’ajusti al teu perfil se posen en contacte per informar-te de l’oferta i tenir el teu consentiment per enviar el currículum a l’empresa. L’empresa és qui en fa la selecció final.

Accediu a la Feinateca

IMPRESCINDIBLE Sol·licitar cita prèvia al telèfon 971 794 854 de les 8,15h a les 14h del matí. 

PalmaActiva té reconeguda la seva funció com a Agència de Col·locació núm. 0400000001.

La inscripció és en línia. Per donar-t’hi d’alta, pots utilitzar la teva targeta ciutadana o, si no la tens, acudir a les oficines del carrer Socors, 22 Palma (amb DNI o NIE amb permís de treball) per obtenir la clau d’accés. Hauràs de facilitar un telèfon de contacte i un correu electrònic, que et permetrà accedir a les pròpies dades com a demandant d’ocupació i mantenir la teva fitxa actualitzada a través del web Borsa virtual de feina https://bvf.palmademallorca.es/bvffront/login

MÉS INFO

https://web.palmaactiva.com/es/contacto/

https://web.palmaactiva.com/empleo/agencia-de-colocacion/

L’Ajuntament de Calvià disposa d’Agència de Col·locació. T’hi pots inscriure a través de la plataforma que trobaràs a la web  http://www.ifoc.es/agenciadecolocacion/

Quan rebin la teva inscripció se posaran en contacte amb tu via correu electrònic per confirmar-te que has fet el procés correctament.

Una vegada que estiguis d’alta podràs veure les ofertes disponibles, te podràs inscriure tu mateix a les ofertes i comprovar l’estat de les teves candidatures en tot moment.

Podràs participar de les preseleccions que se fan per cobrir els llocs de feina que millor encaixin amb el teu perfil i amb les teves aspiracions professionals.

Te pots dirigir presencialment a les oficines ubicades al carrer Diego Salvà Lezaun, 2 a 6, de Palmanova.

També pots telefonar al 971 134613 o escriure a intermediacion@ifoc.es

  DOIP- Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Universitat. Edifici de les Instal·lacions Esportives (al costat de la farmàcia) Campus de la Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7’5. Tel. 971 259 697 

És un servei adreçat als universitaris i a les empreses per a afavorir l’ocupació dels universitaris de les Illes Balears.

La FUEIB és Agència de Col·locació oficial i homologada, és la número 0400000007 de Sistema Nacional de Empleo. Tant si ets estudiant o titulat de qualsevol universitat, el DOIP te pot ajudar.

Serveis que ofereixen:

 • Gestió de les beques de pràctiques extracurriculars
 • Gestió d’ofertes laborals
 • Assessorament sobre la inserció professional
 • Informació sobre models de currículum vitae i carta de presentació
 • Sessions individualitzades d’orientació
 • Informació sobre oposicions
 • Fòrum de l’Ocupació

+ INFO

Les borses de treball  són entitats públiques que gestionen demandes i ofertes de treball, és a dir, fan d’intermediaris entre els persones demandants de feina i les empreses que necessiten cobrir llocs de feina.

  INFOJOVE- És la borsa de feina de la Xarxa Balear d’Informació Juvenil (Infojove) especialitzada en ofertes adreçades a joves.

El servei està ubicat al Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut

Velòdrom Palma Arena – C/ de l’Uruguai, s/n
07010 | Palma | Tel. 971 78 49 12
treball@ibjove.caib.es

+ INFO

QUÈ ÉS UNA EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL

Una ETT és una empresa que es dedica a cobrir ofertes de treball de unes altres empreses usuàries, amb treballadors que contracta la pròpia empresa de treball temporal, i que posa a “disposició” durant un temps.

Aquesta activitat se fa d’acord amb la Llei 14/1994, d’1 de juny Llei d’empresa de treball temporal.

Aquesta és la Llistat d’Empreses de Treball Temporal (ETT) amb oficina a Palma.

 • ADECCO – C. d’Eusebi Estada, 35, Palma Tel. 971 780676
 • FLEXIPLAN – C. Gremi Passamaners, 3, Polígon Industrial de Son Rossinyol. Palma. Tel. 971 220075 
 • LIBERTYWORK – C. de la Maquinària, 4, 1er pis, despatx 7, Polígon Son Valentí. Palma Tel. 971 289483
 • GRUPO NORTEMPO – C. Sant Elies 10A, 1rA, Palma Tel  971 593010
 • MANPOWER – Av. d’Alexandre Rosselló, 27, entresuelo A y B. Palma Tel. 971 45378
 • PERSONAL 7/ GRUPO CONSTANT – C. Gremi de Fusters, 33 PL1 Oficina 9 Polígon Son Castelló. Palma Tel. 971 2864
 • JOBANDTALENT – La Rambla, 13. Palma. Tel. 91 578 20 99

Atenció! Si coneixes qualque ETT que no hi figuri i/o si alguna ha sofert canvis, contacta’ns a l’ e-mail espaijove@marratxi.es

És la feina que pots fer a distància gràcies a les facilitats ofertes per les telecomunicacions i la informàtica. Hi ha un munt de feines en les quals no és necessària la presència física i, per tant, ofereixen les condicions idònies per a teletreballar. Només has de tenir un ordinador personal i accés a Internet.

Si estàs fent tota o una part de la teva jornada laboral de manera virtual, el més important és que te marquis uns horaris i hàbits estrictes.

Per això, una qüestió bàsica és establir una rutina diària. En aquest sentit, és recomanable posar el despertador amb temps, dutxar-se i berenar abans de començar, igual que si haguessis de sortir de casa. No és aconsellable treballar en pijama i és important que te vesteixis amb roba còmoda, però no amb la mateixa que uses per dormir.

És important també fer horaris d’acord amb la resta de les persones amb qui convius. Respectar-los te farà més fàcil el dia a dia.

Sovint sentim o escoltem la frase “tota crisi és una oportunitat”. Aquesta frase és molt discutible, però algunes persones sense cap escrúpol se la fan seva per aprofitar-se de les esperances i els somnis dels joves.

Aquests desaprensius inunden el món presencial i el món virtual d’ofertes falses o enganyoses en els sectors del treball, la formació i l’habitatge, precisament els tres eixos fonamentals en el desenvolupament del projecte de vida de les persones joves. Fins i tot la sortida massiva de joves a l’estranger a la recerca de feina té el seu propi frau a mida. És en el món virtual però, on es concentra la major part de l’activitat fraudulenta.

Les dades personals s’han convertit en objecte de desig, s’utilitzen amb fins publicitaris i, molts dels anuncis falsos, es publiquen únicament per recollir dades personals per a la seva venda posterior. Hi ha portals d’anuncis classificats que publiquen ofertes falses per tenir més visites i més ingressos per publicitat. Podem trobar aquests anuncis en qualsevol àmbit.

Les ofertes laborals són terreny abonat per l’ús del frau en molts anuncis. Per això, et feim algunes recomanacions per no endur-te sorpreses:

 • Rebutja les ofertes per a un lloc de treball diferent del que s’ha publicitat.
 • Rebutja les ofertes que t’obliguen o et suggereixen  donar-te d’alta com autònom per aconseguir el lloc de treball i que, al final,  presenten unes condicions que no tenen res a veure amb l’anunci original.
 • Rebutja les ofertes que paguen el salari en negre.
 • Rebutja les ofertes en línia per treballar a l’estranger que et demanen doblers per tramitar visats o permisos de treball.
 • Rebutja la preselecció de la teva candidatura a una oferta de treball si et demanen que ho confirmis per SMS o WhatsApp.
 • Desconfia de les cites per a una entrevista notificades per correu electrònic. La confirmació per a una entrevista de feina ha de ser sempre per telèfon.
 • Sempre ha d’existir una entrevista personal i ha de ser presencial.
 • Rebutja els cursos de pagament per accedir a un lloc de treball.
 • Rebutja les ofertes que obliguen a la compra prèvia de material. Mai no s’hauria de pagar per treballar.
 • Rebutja les ofertes amb faltes d’ortografia o amb una redacció que sembli copiada d’algun manual d’autoajuda.
 • Desconfia de les ofertes que prometen sous alts de forma ràpida.
 • Desconfia de les ofertes que no informin de la formació requerida per cobrir el lloc de treball.
 • Com en qualsevol altre tipus de contracte, revisa’l bé abans de signar.