Aprèn altres llengües

Una gran manera de créixer en l’àmbit personal i professional és aprenent un nou idioma. Sense dubte, una qualitat que et servirà per obrir portes de cara al teu present i futur.

Certificats de coneixements generals: A2, B1, B2, C1 i C2

Certificats de coneixements específics: LA (llenguatge administratiu)

 Direcció General de Política Lingüística. Carrer d’Alfons el Magnànim, 29. Palma Tel. 971 177 604

Conselleria d’Educació i Universitat. Carrer del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastor (Polígon de Son Fuster). Tel. 971 177 831

Per a obtenir qualsevol d’aquests certificats oficials s’ha de superar una prova.

Poden inscriure’s a les proves els majors de 16 anys, emplenant els impresos de sol·licitud oficials, i pagant l’import corresponent a les taxes del dret a examen.

Import de la taxa: 60/120 € (orientativa). Poden tenir una reducció d’un 50% de la taxa, les persones en situació d’atur, les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, els membres de famílies nombroses, els joves que tinguin el carnet jove… sempre que ho acreditin documentalment en el moment de la inscripció.

Direcció General de Política Lingüística. Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3, Tel. 971 177 634

Ca n’Oleo, Carrer de l’Almudaina, 4. Palma. Tel. 971 177 601

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües. Són ensenyaments oficials i reconeguts a tot l’Estat espanyol, i tracten de fomentar l’estudi d’idiomes estrangers i de les llengües cooficials de l’Estat.

Es poden estudiar 9 idiomes: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus i xinès.

Quan es comença a estudiar un idioma es pot fer una prova d’anivellació que et classificarà en el nivell adequat.

+ INFO

La inscripció sol ser el mes d’abril (en els terminis que estableix la Conselleria d’Educació i Universitat). I el mes de setembre hi ha altra oportunitat per obtenir plaça amb la convocatòria de darreres vacants que hagin sobrat. La inscripció no garanteix obtenir plaça. Es publiquen les llistes: d’admesos i de reserva (per si hi ha persones que al final, malgrat haver obtingut plaça, no s’hi matriculen).

Es poden inscriure persones a partir dels 16 anys complerts o que els compleixin l’any de la inscripció, amb DNI o NIE. També es poden inscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.

Per inscriure’s a un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts l’any de la inscripció. També es poden inscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.

Les modalitats d’ensenyament que s’imparteixen a l’EOI de Palma són les següents:

  • Oficial: L’alumnat oficial presencial té quatre hores setmanals de classe (a més de dues hores de classe alguns divendres durant l’any acadèmic) durant el curs escolar (d’octubre a juny). A més, en aquesta modalitat també hi ha cursos específics, de conversa i intensius.
  • Lliure: L’alumnat lliure es matricula únicament per poder fer els exàmens de l’EOI i obtenir un certificat oficial (certificats de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i C1 i C2).
  • A distànciaThat’s English. Aquesta modalitat és només per a l’idioma anglès.

L’EOI de Palma oferta cursos de diferents tipus (no tots els idiomes ofereixen tots els nivells):

  • Cursos oficials presencials
  • Cursos d’anglès a distància (cursos del programa That’s Englishen el marc del conveni entre la comunitat autònoma i el MEC)
  • Cursos específics
  • Cursos d’anglès per a professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Modalitat lliure: l’alumnat es matricula exclusivament de les proves de certificació o “lliures” per obtenir una titulació de les EOI.
  • Programa EOIES amb els centres de secundària públics i concertats de les Illes Balears en el cas dels idiomes alemany, anglès i francès.